Sendung vom 25.Nov. 2016 H/W

Inhalt: Jenny PACKHAM - New York - H/W  2016